Kevin Denham kommer från Ar­gentina och har, sedan han kom till Sverige för fyra år sedan, hunnit åstadkomma en hel del. Han har studerat tre år på Ekoin­genjörsprogrammet på Mittuni­versitetet, jobbat med projektledning på Sweco och arbetar just nu på det globala konsultbola­get WSP. Han är hållbarhetsansvarig för Sam­hällsbyggnads affärsområde, driver eget företag och har hunnit lära sig svenska under tiden.

Text: Marianne Hulkko Foto: Jonas Koel/BildMedia

– Hur långt tillbaka vill du att jag ska bör­ja? skrattar Kevin när han tänker tillbaka på sin resa.

Mamma var inredningsdesigner och pappa ar­betade i ledningen av Unilever i Latinamerika. Jag växte upp med dem och mina två yngre brö­der i Latinamerika och Europa. I och med pap­pas jobb reste vi runt en hel del i Brasilien, Co­lombia, Mexiko och Tyskland. Alla ungefär två år åt gången, förutom i Brasilien där vi stannade i ungefär fyra år. När jag var 16 år ville jag resa tillbaks till Argentina för att gå på gymnasiet där innan jag började på universitetet. Då jag var så ung kom jag och mina föräldrar överens om att jag skulle börja på internatskola och bo med farfar eller hos vänner på helgerna. Mina föräldrar stannade i Mexiko ytterligare ett år.

Då Kevin inte visste vad han ville jobba med efter gymnasiet handplockade han de kurser som intresserade honom.

– Arkitektur, utbildningspolitik, agrikultur i Argentina… Genom kurserna fann jag min nisch. Jag ville bli ekoingenjör och rikta in mig på hållbar arkitektur. Det viktiga för mig blev sedan att hitta en plats där jag kunde plugga, jobba och klättra – då klättring är en av mina stora passioner i livet. Min morbror var den första argentinare att bestiga Mount Eve­rest vilket inspirerar mig något enormt.

Jag gjorde mycket research globalt och mitt intresse föll på ekoingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Det var inte ta­get helt ur det blå, Sverige ligger i framkant när det kommer till miljöfrågor, det är nära till fjällen, man kan cykla till klätterklippan och min mormor är dessutom svensk. Mitt liv på resande fot har dessutom förberett mig och gjort mig mer bekväm med att flytta från en plats till en annan.

För att lära sig svenska lyssnade Kevin på ljud­böcker och övade medan han sommarjobbade på en båthamn innan avresan och väl i Sverige bad universitetskamraterna att bara tala svenska med honom under utbildningsperioden. Programmet passade honom som handen i handsken.

– Jag kan verkligen rekommendera ekoingen­jörsprogrammet. Sedan blir det ju vad du gör det till. Det finns ett citat som jag gillar som lyder ”formal education will make you a li­ving. Self-education will make you a fortune.” (Jim Rohn). Med ”fortune” behöver man inte nödvändigtvis tänka pengar utan exempelvis kapaciteten till att göra en positiv påverkan på en större skala. Du kan använda kunskaperna från det här programmet och rikta in dig på det du brinner för.

– En sak som jag tyckte om var att man ge­nast fick arbeta med problemlösning. Upp­gifterna var något odefinierade. Man fick utveckla konkreta lösningar allteftersom, vilket lärde mig att hantera komplexiteten i hållbarhetsproblematiken. Det är lätt att man annars viftar bort det där svåra, men här tvingades jag till att definiera; vad är problemet? Vad har vi? Vad kan vi? Gör en plan och sätt igång. Ett tips är att sätta upp delmål och träna disciplin, med disciplin kommer flexibilitet. Ett annat är att avsikt­ligt omge sig med personer som inspirerar, motiverar och stöttar varandra.

Efter halva utbildningsperioden fick Kevin in en fot på Sweco som projektledare.

– Jag gick på en föreläsning med eko-arkitek­ten Anders Nyquist som hölls på universitetet. Han pratade om hållbar arkitektur och stads­utveckling. Han var inspirerande och tycktes dela mina åsikter gällande eco living så jag sa till honom att vi borde jobba ihop. Anders såg att jag hade stora ambitioner och genom kontakter hänvisade han mig till Sweco som arbetar med hållbar arkitektur och teknik. Det började med en sex månaders praktik på Mark och Exploateringskontoret i Östersund där jag fick support från Sweco och Anders Nyquist för att utveckla en vision av ett hållbart mini­samhälle i staden.

– Det var väldigt värdefullt att få jobba med experter och lära mig nya saker. Under prak­tiken fick jag upp ögonen för massproduk­tion av snygga och hållbara modulbostäder. Jag började utveckla ett projekt, finansierat av Vinnova, Almi och Östersunds Kommun, för att transformera lastcontainrar till hållbar­hets-profilerade och attraktiva boendekom­plex som svar på bostadsbristen. I synnerhet studenter är en given målgrupp. Under mitt sista år på skolan så vidareutvecklade jag de­signkonceptet och utförde den tekniska och ekonomiska analysen. Jag fick arbeta tillsam­mans med några av de främsta på områdena hållbar arkitektur, urban farming och off-grid baserade energisystem.

– Under 2015 arbetade jag heltid på WSP, en av världens nu ledande analys- och teknik­konsultföretag, medan jag fortsatte mitt con­tainerboendeprojekt på kvällarna. Året därpå kände jag att det var dags att investera mer tid i projektet och startade således upp Green Park Housing där vi är ett härligt team på tre personer. WSP har stöttat mig i detta och har erbjudit mig att fortsätta arbeta på flexibel del­tid hos dem med särskilda uppdrag.

– Våra boendekomplex är inga nödlösningar, utan de ska hålla hög komfortstandard med kök och WC i varje hushåll. Det ska finnas möjlighet till ekologisk matproduktion i en tillhörande enhet som drivs med ett automa­tiserat system utan att man ska behöva sköta om odlingslotter. Ett gemensamt inglasat ut­rymme ska finnas i varje komplex där man kan umgås med de andra boende, komplett med hängande växter och wifi. Modernt, rätt i tiden, enkelt, ekologiskt och ekonomiskt samt fullt genomförbart på fyra månader. De går att massproducera med en avsevärt lägre bygg­nadskostnad än dagens genomsnitt för bostäder. De är permanenta boenden, men går också ut­märkta att flytta för temporarära bygglov. Och de kommer finnas överallt, säger Kevin och ler.

– Just nu förbereder vi en prototyp med sex lä­genheter på universitetsområdet i Östersund som beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 2017. Vi jobbar med kapitalanskaffning och upphand­ling av rätt entreprenörer för uppdraget.

Kevin är entusiasmerande och det är härligt att höra hans råd till andra som vill göra karriär.

– Jag tycker det är viktigt att välja vad man vill göra och göra mycket av det så att man blir riktigt bra på det. Bruce Lee sa ”I fear not the man who has practiced 10 000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10 000 times.” Önska inte att situationen var lätt­are – önska att du var bättre och jobba för det. Förändra dig själv. Om du verkligen vill ha något så kommer du att finna ett sätt att nå det.

Snacka om att ta ansvar för sin framgång!

– Min vision är att göra eco living tillgängligt för den stora massan, förklarar Kevin. Jag gil­lar att driva bolag och drivs av att kunna göra affärer som löser konkreta problem kopplade till klimatkrisen. Jag tror att vi genom detta har möjlighet att gå mot en grönare framtid.

Kevin njuter av den inspirerande atmosfären, att han har möjlighet att driva egna projekt samt den soci-ala kontakten han får via båda delarna. På fritiden lyckas han klämma in klättring, ofta både innan och efter arbetsda­gen, med sina kamrater.

– Jag försöker hitta en bra balans mellan fri­tid och arbete där helgerna alltid är fria och arbetet alltid är givande. Håll fast i din idé så kommer du att lyckas!

 

Fakta

Namn: Kevin Denham
Ålder: 27 år.
Kommer från: Argentina
Bor: Östersund
Utbildning: Ekoingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet
Arbetar på: WSP och egna företaget Green Park Housing