Catharina Erikstam har alltid intresserat sig för samhällsvetenskapliga ämnen, så det var ett givet val efter gymnasiet att söka sig till Juristprogrammet i Uppsala.

Text: Marianne Hulkko Foto: Jonas Koel/BildMedia

Catharina Erikstam har alltid intresserat sig för samhälls­vetenskapliga ämnen, så det var ett givet val att efter gym­nasiet söka sig till Juristpro­grammet i Uppsala.

– Kanske var det på grund av att vi ofta disku­terade politik och samhällsfrågor hemma som jag riktade in mig på det, säger Catharina eftertänksamt.

– Att jag valde just Uppsala var för att min syster bodde där och jag fattade tycke för staden när jag besökte henne. Från början kommer jag ifrån Mariefred. Det är vackert i Uppsala, en utmärkt studentstad.

Målsättningen var att arbeta med juridik med internationell inriktning med fokus på straff­rätt och humanjuridik. Möjligtvis på en byrå, organisation eller myndighet med inriktning mot internationella frågor.

Fakta

Namn: Catharina Erikstam
Ålder: 29 år
Kommer från: Mariefred
Bor: Uppsala
Utbildning: Juristprogrammet i Uppsala
Arbetar på: Migrationsverket

– Jag ville absolut arbeta med mänskliga rät­tigheter, då det är det jag brinner för. I slutet av mina studier riktade jag in mig mer på straff­rätt, vilket ledde in mig på tankar om att bli åklagare. Det var hela tiden rättighetsfrågor, nationellt och internationellt, som låg i fokus för mig. Som yngre hade man väl en något naiv föreställning om att man kunde förändra världen, säger Catharina och skrattar.

– Men det är klart, den drivkraften finns fortfarande kvar – att hjälpa andra och på så sätt fylla en viktig samhällsfunktion.

Juristprogrammets platser är hett eftertraktade och Catharina blev väldigt glad när hon kom in. Programmet är intensivt med mycket självstudier och lägger en god grund för flera framtida yrkesmöjligheter.

– Det var hela terminskurser med föreläs­ningar och seminarier, men det mesta av arbetet är de egna studierna och det hänger på dig att beta av en tung litteraturlista. Du måste ta mycket eget ansvar. Klarar du det så har du här ett riktigt bra program.

Under sin studieperiod tog Catharina också tillfället i akt att praktisera i samband med examensarbetet. Det resulterade i tio veckor på Rikspolisstyrelsen, vilket var mycket ut­vecklande, då hon fick en inblick i hur olika enheter och avdelningar arbetar och hur den juridiska metoden tillämpas i praktiken.

Catharina tog examen år 2011 och skickade omedelbart ut ansökningar till arbetsplatser hon ansåg vara intressanta. För att öka sina chanser sökte hon även tjänster inom ekonomi. Snart blev Catharina anställd på Överförmyn­darkontoret i Uppsala Kommun där hon fick granska årsräkningar och bistå i mindre rätts­utredningar gällande gode män och förvaltare.

Då drömmen alltid har varit att arbeta med ju­ridiska frågor med internationell och humanju­ridisk inriktning sökte sig Catharina efter sex månader vidare till en anställning på Migra­tionsverket. Där arbetade hon som handläggare i två och ett halvt år på Asylprövningsenhe­ten. Hon arbetade med att hålla i utredningar och skriva beslut i de asylsökandes ärenden. Catharina hann även prova arbetslivet på en advokatbyrå, vilket var mycket lärorikt. Hon insåg dock att en framtid på advokatbyrå inte intresserade henne, vilket resulterade i att hon lämnade tjänsten efter ett år.

– Det var då jag sökte mig tillbaka till Mig­rationsverket. Denna gång dock som besluts­fattare, vilket passar mig mycket bättre. Nu arbetar jag bland annat med att handleda hand­läggarna under utredning, gå igenom deras beslut samt uppdatera mitt team gällande ny praxis och landinformation. I framtiden jobbar jag förhoppningsvis inom Regeringskansliet med migrationsrättsliga frågor eller på Migra­tionsverkets rättsenhet, där jag kan arbeta mer renodlat med de juridiska frågor som rör det migrationsrättsliga området. Det känns idag som att jag äntligen hittat tillbaka till rätt spår för vad jag drömde om att arbeta med från bör­jan – och jag trivs alldeles utmärkt!

Catharinas tips till studenter

  1. Skicka inte bara ut mail med CV. Ring upp arbetsgivare och fråga om de har någon ledig tjänst tillgänglig. Visa att du är intresserad!
  2. Under studieperioden krävs disciplin. Gör upp en plan direkt för att hinna med litteraturen.
  3. Varva egna studier med grupparbeten. Du gagnas av att ha andra att bolla idéer med. Att diskutera det som lästs ger dig möjlighet att reflektera över texten och hur den ämnas tolkas.